آموزش و توانمندسازی

 

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، طراحی وبسایت و پورتالهای سازمانی

 

آموزش

 

آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی کند. بنابراین آموزش به‌مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای است که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی‌های تازه در فرد می‌شود، به‌گونه‌ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می‌ کند.

آموزش‌ حضوری

کلیه فعالیت‌هایی که به‌منظور تسهیل فرآیند یادگیری با نگاه فردی به آموزش و یادگیری، طرح‎ریزی می‎شود و بین معلم و یک یا چند فراگیر به‌صورت کنش متقابل جریان می‌یابد یا آموزشی که با حضور آموزش دهنده و آموزش گیرنده در یک مکان (کلاس) و زمان معین، به‌صورت رو‌در‌رو ارائه می‎شود و در آن کنش و واکنش متقابل و چهره به چهره بین یاد‌دهنده و یادگیرنده وجود دارد؛ این رویکرد دارای پیشینه محکمی است و به روش‌های پیموده و اثبات شده، طرح‌ها و برنامه‌های درسی آزمون شده خود اتّکا می‌کند.

آموزش‌ غیر حضوری

آموزش غير حضوري يا آموزش از راه دور روش غير مستقيم آموزشي نظام مندي است که بر اساس جدايي جغرافيايي معلم و فراگير استوار است و روابط آموزشي بين معلم و فراگير بر پايه استفاده از فناوري نوين ، تصوير داده ها، و چاپ، که تدريس در آن بين دو حيطه حمايت کامل و عدم حمايت کامل از ياد گيرنده است، شکل مي گيرد. به عبارت ديگر، نوعي روش آموزشي است که يادگيري در آن فردي، مستقل و متکي به فراگير بوده و انتقال مسئوليت ياد گيري از ياد دهنده به يادگيرنده صورت مي گيرد .

آموزش

آموزش‌های مجازی

آموزش مجازی، آموزش و یادگیری توسط ابزارهای الکترونیکی می‌باشد. به طور معمول محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال صدا٬ تصویر و متن ارائه می شود. این روش در حقیقت تکامل یافته شیوه آموزش از راه دور است.

آموزش‌های شغلی

نوعی از آموزش‌های مبتنی بر یادگیری که هدف آن ایجاد دگرگونی نسبتاً دائمی در رفتار، آشنایی بیشتر با ویژگی‌های شغل مورد نظر و افزایش توانایی فرد در انجام دادن وظایف و بهبود عملکرد خود است.

آموزش قبل از خدمت

آن نوع آموزشی است که قبل از ورود فرد به سازمان به وي ارائه می گردد تا شایستگی و توانائیهاي لازم را در او ایجاد نماید و او را براي احراز مشاغل در آینده آماده سازد. این نوع آموزش براي رفع مسائل و مشکلات خاص سازمانی صورت نمی گیرد بلکه هدف عمدة آن تربیت نیروي انسانی براي نهاد یا سازمان می باشد.

آموزش‌های ضمن خدمت

اگرچه در اکثر سازمان ها، افراد قبل از تصدي مشاغل، آموزش هاي کلاسیک را پشت سر می گذارند ولی معمولاً به علت اینکه این آموزش ها جنبه عمومی و کلی دارد، افراد نیازمند آموزش هاي تخصصی و کاربردي دیگري می باشند و به عبارت دیگر همگام با استخدام کارمند در سازمان، شرایط و ویژگی هاي کاري و مسائل و مشکلات شغلی کارمند را محتاج به آموزش هاي مستمر در ارتباط با شغل مورد تصدي می سازد. مضافاً اینکه تحولات سریع در شیوه ها و تکنیکهاي ویژه ضرورت آموزش هاي ضمن خدمت را توجیه می کنند.